[English] [Thai] 

ภาพตัวอย่างผลงานของบริษัท

 12345...15

โครงการโรงปรับปรุงคุณภาพนำ้เสียที่หนองแขม

โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (หนองแขม) โดยร่วมกับบริษัท  เนาวรัตน์พัฒนาการ  จำกัด (มหาชน)ประสานงานในการก่อสร้าง ทำงานบริการศึกษาออกแบบและพัฒนาแบบเพื่อการก่อสร้าง จัดเตรียมคู่มือดำเนินการบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาด  175,000  ม3./วัน พร้อมทั้งมีระบบกำจัดกากตะกอน ANAEROBIC DIGESTOR  ขนาด 11,000  m3. จำนวน  2 ถัง  ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ  1,000  ล้านบาท  (พ.ศ. 2541 – 2543)


 12345...15