[English] [Thai] 

ภาพตัวอย่างผลงานของบริษัท

1...101112131415

งานออกแบบปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดนำ้เสีย Cargill Meats (Thailand) Limited,SARABURI

ลักษณะงานเป็นการออกแบบปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน อาหาร และทำผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากโรงงานชำแหละไก่ โดยการรออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดเดิม ซึ่งรับน้ำเสียประมาณ 7,000 ม3./วัน ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ดยเฉพาะระบบ Pre-Treatment  คำนึงถึงการนำสิ่งที่กำจัดแยกออกจากน้ำเสียได้ไปทำให้เกิดคุณค่า และผลพลอยได้ เช่น จัดการให้มีระบบดักเศษเนื้อเยื่อ, ไขมัน ออกจากน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งทำให้สามารถนำสิ่งที่เคยเป็นปัญหา และเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดไปขายทำให้เพิ่มรายได้กับโรงงานไม่ต่ำกว่าปีละ... บาท


1...101112131415