[English] [Thai] 

ภาพตัวอย่างผลงานของบริษัท

12345...15

โครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดนำ้เสียเทศบาลเมืองสุรินทร์

โครงการออกแบบควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์      มูลค่างานก่อสร้าง 348 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)


12345...15