[English] [Thai] 

ภาพผลงานของบริษัท

Share on Facebook Share on Twitter
Share on Messenger Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious

ตัวอย่างผลงานของบริษัท

 • ระหว่างปี 2538 - ปัจจุบัน
 • งานระบบรวบรวม ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบป้องกันน้ำท่วม
 • 1)โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โรงงาน บริษัท เนอเจอรัล สตารท์          จำกัด ให้กับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (พ.ศ. 2551 - 2552)
 • 2)โครงการออกแบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โรงงานแป้งมัน สหสินวัฒนา  อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรี (พ.ศ. 2551 - 2552)
 • 3)โครงการออกแบบระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียบ้านมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  (พ.ศ. 2552)
 • 4) โครงการออกแบบก่อสร้างสถานีสูบน้ำฝนพร้อมระบบควบคุมบริเวณถนนเสรีไทยภายในนิคมฯ    บางชันให้กับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (พ.ศ. 2552)
 • 5) โครงการออกแบบรายละเอียดและควบคุมการก่อสร้างสถานีสูบระบายน้ำฝนพร้อมระบบควบคุมบริเวณบึงรับน้ำฝนที่ 7 ซอย 9A ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ให้กับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (พ.ศ. 2552)
 • 6)โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาล    เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้กับองค์การจัดการน้ำเสีย (พ.ศ. 2551)
 • 7)โครงการออกแบบระบบบ่อผลิตก๊าซชีวภาพแบบ COVERED LAGOON ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงแป้ง นันท์สุรกิจ (2005) ตำบลห้วยโปร่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2551)
 • 8)โครงการบำบัดน้ำเสียปริมณฑส่วนเหนือ ขั้นที่ 1(คูคต-รังสิต) และโครงการบำบัดน้ำเสียอ้อมน้อย-อ้อมใหญ่ ให้กับ องค์การจัดการน้ำเสีย (พ.ศ. 2550)
 • 9)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบป้องกันตลิ่งพัง ของคลองระบายน้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ให้กับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด (2550)
 • 10)โครงการควบคุมงานก่อสร้าง โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์      มูลค่างานก่อสร้าง 348 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)
 • 11)โครงการสำรวจออกแบบปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (2548-2549) ให้กับบริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
 • 12)โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบระบายน้ำ ระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่หมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) (2548)
 • 13)โครงการสำรวจเพื่อฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย น้ำเสีย สิ่งปฏิกูลในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย จำนวน 14 แห่ง ใน 6 จังหวัดที่ตั้งอยู่ในฝั่งทะเลอันดามันในการควบคุมของกรมควบคุมมลพิษ
 • 14)โครงการทำการศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมชลศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2548 – 2549)
 • 15โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานสยามบรรจุภัณฑ์ราชบุรี  และสยามบรรจุภัณฑ์นวนคร (พ.ศ. 2548)
 • 16)โครงการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน มหาชัย ซีฟู้ดส์ จังหวัดสมุทรสาครและโรงงานแกลง ซีฟู้ดส์ จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2548)
 • 17)โครงการงานจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบแก้ไขออกแบบปรับปรุงรายละเอียดการก่อสร้างและเอกสารประกอบสัญญาโครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ. 2548-2549)
 • 18)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบประปา และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน เพรสซิเดนท์ไรซ์ จำกัด  (มหาชน) จังหวัดราชบุรี (พ.ศ. 2547)
 • 19)โครงการออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานบางกอก แร้นช์ จำกัด (มหาชน)  (พ.ศ. 2546)
 • 20)โครงการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง, Start up , ทดสอบประสิทธิภาพระบบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรับน้ำเสียจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทย์ และคณะสาธารณะสุขศาสตร์ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดสามารถรับน้ำเสียได้ในอัตรา 700 ม.3/วัน (2545 – จนกระทั้งปัจจุบัน)
 • 21)โครงการจัดเตรียมคู่มือควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลกะรน จังหวัดภูเก็ต โดยระบบบำบัดน้ำเสียได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างจากกรมควบคุมมลพิษกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 • 22)ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงาน บางกอกแรนซ์ จำกัด (มหาชน)  ซึ่งเป็นโรงงานเชือดชำแหละเป็ดเพื่อส่งออก (2545-2546)
 • 23)ออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงงาน KP Inter Food (2546) โดยเป็นโรงงานเชือดชำแหละไก่ ขนาดใหญ่น้ำเสียประมาณวันละ 1,200  ม3.
 • 24)ออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานเพรสซิเดนท์ไรซ์ จำกัด (มหาชน)(2546-2547) โดยเป็นโรงงานทำบะหมี่มาม่าสำเร็จรูป
 • 25)จัดเตรียมรายการคำนวณ ตรวจสอบแบบก่อสร้าง จัดเตรียมคู่มือในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานสงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย  ระบบกำจัดไขมัน  แบบ Dissolved Air Floatation ระบบบำบัดแบบไม่ใช้ออกซิเจนชนิด Anaerobic Upflow Contact ตามด้วย  ระบบบำบัด Activated sludge ระบบการนำก๊าซชีวภาพไปใช้ น้ำเสียมีปริมาณ 3,600  ม3./ชม. มีความเข้มข้นในรูปบีโอดี  4,000  มก.ล. ค่าก่อสร้างระบบประมาณ  90  ล้านบาท  (พ.ศ. 2546)
 • 26)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โดยเป็นระบบ Trickling Filter ขนาด 10,000 ม3./วัน ว่าจ้างโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ 340  ล้านบาท  (พ.ศ. 2545 – 2546)
 • 27)โครงการสำรวจประเมินสภาพทรัพย์สินซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์เครื่องจักรกล, ระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ตรวจวัด, ระบบท่อใต้ดิน  ในระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบประปา  ระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย, ระบบป้องกันน้ำท่วม,  ระบบระบายน้ำ, ระบบกำจัดขยะ, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง  เครื่องมืออุปกรณ์ซ่อมบำรุง  เพื่อนำข้อมูลมาตั้งงบประมาณและวางแผนการซ่อมบำรุงในนิคมอุตสาหกรรม  8 แห่งที่อยู่ในความดูแลของบริษัท GUSCO ว่าจ้างโดยบริษัท วิเวนดี ประเทศไทย (แหลมฉบัง, มาบตาพุด, บางพลี,  บางชัน, ลาดกระบัง,  บางปู,  สมุทรสาคร และลำพูน)  (พ.ศ. 2544 – 2545)
 • 28)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับศูนย์ผลิตชีวภัณฑ์ของกรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ที่อำเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา  ระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องออกแบบให้บำบัดน้ำเสียที่ผ่านกระบวนการทำวัคซีนป้องกันโรคสัตว์จะต้องคำนึงถึงระบบป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคเป็นอย่างสูง  ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ 50  ล้นบาท  (พ.ศ. 2544 – 2545)
 • 29)โครงการระบบบำบัดน้ำเสีย ของกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (หนองแขม) โดยร่วมกับบริษัท  เนาวรัตน์พัฒนาการ  จำกัด (มหาชน)  ประสานงานในการก่อสร้าง ทำงานบริการศึกษาออกแบบ และพัฒนาแบบเพื่อการก่อสร้าง จัดเตรียมคู่มือดำเนินการบำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาด  175,000  ม3./วัน พร้อมทั้งมีระบบกำจัดกากตะกอน ANAEROBIC DIGESTOR  ขนาด 11,000  m3. จำนวน  2  ถัง  ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ  1,000  ล้านบาท      (พ.ศ. 2541 – 2543)
 • 30)โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียขนาด    6,000 ม3./วัน สำหรับเทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  โดยมีพื้นที่รวบรวมน้ำเสีย 5.2  ตร.กม. ว่าจ้างโดยจังหวัดพิจิตร ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ  150  ล้านบาท  (พ.ศ. 2540 – 2541)
 • 31)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียสุขาภิบาลหัวขวาง  อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาด2,000ม3./วัน ค่าก่อสร้างโครงการประมาณ  18  ล้านบาท โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (พ.ศ. 2539 –2540)
 • 32)โครงการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สุขาภิบาลบางจัก และสุขาภิบาลป่าโมก จังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2540 –2541)
 • 33)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำเสียของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  มูลค่าโครงการประมาณ  80  ล้านบาท (พ.ศ. 2541)
 • ระบบประปา และระบบที่เกี่ยวข้อง
 • 1) โครงการออกแบบระบบประปาสำหรับโรงงาน  เค. พี.  อินเตอร์ฟูดส์  จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานเชือด-ชำแหละไก่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยระบบประปามีขนาดกำลังการผลิต    2,000  ม3. /วัน  ใช้น้ำดิบจากลำน้ำมูล (พ.ศ. 2546)                                
 • 2) โครงการออกแบบปรับปรุงระบบประปา, ระบบน้ำห้องเย็น, ระบบน้ำ Boiler  สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  โรงงานบางกอกแร้นช์จำกัด (มหาชน)อำเภอบางพลีใหญ่  จังหวัดสมุทรปราการระบบประปามีความต้องการน้ำประมาณ 3,000 – 4,000  ม3. /วัน (พ.ศ. 2543 – 2544)
 • งสองพี่น้อง ระบบผลิตที่ออกแบบมีกำลังการผลิตตั้งแต่    400  ม3./ชม.  องค์ประกอบที่ทำการออกแบบประกอบด้วย  โรงสูบน้ำดิบ,  ท่อส่งน้ำดิบ, ระบบผลิตถังกวนช้า, ถังตกตะกอน, ถังกรองทราย ระบบจ่ายสารเคมี และจ่ายคลอรีน โรงสูบน้ำดี (พ.ศ. 2542) 
 • 4) โครงการออกแบบระบบผลิตประปาเทศบาลตำบลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ในโครงการออกแบบรายละเอียด                ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลกลุ่มที่ 4 ระบบผลิตที่ออกแบบมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 500 ม3./ชม. ในระยะแรกและ 1,000  ม3./ชม. ในระยะที่สององค์ประกอบที่ทำการออกแบบประกอบด้วยระบบเก็บกักน้ำดิบ, โรงสูบน้ำดิบ, ระบบผลิตถังกวนช้า,        ถังตกตะกอน,  ถังกรองทราย,  ระบบจ่ายสารเคมี  และจ่ายคลอรีนโรงสูบน้ำดี (พ.ศ. 2542) 
 • 5)โครงการออกแบบระบบผลิตประปาเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา ในโครงการออกแบบรายละเอียด                ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลกลุ่มที่  4  โดยระบบประปาใช้น้ำดิบจากแม่น้ำปัตตานี  ระบบผลิตที่ออกแบบมีกำลังการผลิตตั้งแต่ 500 ม3./ชม. องค์ประกอบที่ทำการออกแบบประกอบ ด้วยระบบสูบน้ำดิบ, ระบบผลิตถังกวนช้า, ถังตกตะกอน, ถังกรองทราย , ระบบจ่ายสารเคมี และจ่ายคลอรีน โรงสูบน้ำดี  (พ.ศ. 2542)                
 • 6)โครงการออกแบบรายละเอียดระบบท่อส่งน้ำดิบ จากน้ำตกกะโรมมายังโรงกรองน้ำ ของเทศบาลนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยท่อน้ำดิบมีขนาด  ฦ  800  มม.  ความยาวทั้งหมด  ประมาณ 30 กิโลเมตร  ในโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาเทศบาลกลุ่มที่ 4  (พ.ศ. 2542)                
 • 7)โครงการออกแบบรายละเอียด ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน โดยระบบประปาใช้น้ำดิบจากแม่น้ำกวงทำการออกแบบเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ม3./ชม. เป็น 450 ม3./ชม. ระบบผลิตเป็นระบบถัง Solid contact และถังกรองเร็ว ออกแบบถังเก็บน้ำใส, หอถังสูง, อาคารจ่ายสารเคมีเพิ่มเติมพร้อมด้วยระบบท่อจ่ายน้ำและท่อส่งจ่ายความยาวรวมกันประมาณ  6,000 เมตร  (พ.ศ. 2540)                
 • 8)โครงการออกแบบระบบประปาและระบบบำบัดน้ำเสียในโครงการขยายท่าเรือแหลมฉบังระยะที่2 รายละเอียดงานประกอบด้วย การออกแบบถังเก็บน้ำใส,  หอถังสูง, อาคารโรงสูบน้ำพร้อมเครื่องสูบน้ำ  ท่อรับน้ำประปาจากนิคมอุตสาหกรรม และระบบท่อจ่ายน้ำภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 2  รวมความยาวท่อประมาณ  20,000  เมตร  (พ.ศ. 2540 - 2541)
 • 9) โครงการออกแบบระบบท่อส่งน้ำดิบในโครงการออกแบบท่อน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล-มาบตาพุด  ของบริษัท EAST WATER โดยท่อส่งน้ำดิบมีขนาดตั้งแต่  ฦ  1,300 มม.    ความยาวท่อประมาณ  40  กม.    (พ.ศ. 2540-2541)
 • งานระบบกำจัดมูลฝอย                
 • 1)ร่วมกับบริษัท ไซเอ็นทิฟิค เอ็นไวรอนเม็นทอล กรุ๊ป จำกัด  ทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม        (พ.ศ. 2540 – 2541)
 • 2)ร่วมกับบริษัท ไซเอ็นทิฟิค เอ็นไวรอนเม็นทอล กรุ๊ป จำกัด  ทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์      (พ.ศ. 2540 – 2541)                 
 • 3)ทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบเบื้องต้นระบบจัดการมูลฝอยสุขาภิบาลน้ำปลีก  จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าจ้างโดยจังหวัดอำนาจเจริญ (พ.ศ. 2540 – 2541)
 • 4)ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำการศึกษาออกแบบรายละเอียดระบบกำจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม  (พ.ศ. 2539 – 2540)    
 • 5)ทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร ว่าจ้างโดยจังหวัดพิจิตร (พ.ศ. 2539 – 2540)                                 
 • 6)ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำการศึกษาความเหมาะสม  และออกแบบรายละเอียดระบบจัดการ มูลฝอย  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 2539)                
 • 7)ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล ทำการศึกษาความเหมาะสม  และออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย  เทศบาลเมืองอ่างทอง  จังหวัดอ่างทอง (พ.ศ. 2539 – 2540)                                 
 • 8)ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล  ทำการศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล เทศบาลเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  (พ.ศ. 2539 – 2540)                
 • 9)ร่วมกับบริษัท  สยามเมเท็กซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ออกแบบรายละเอียดระบบฝังกลบขยะ
 • มูลฝอย โรงงานไทยออแกนิค  เคมีคัลล์  จำกัด  (พ.ศ. 2539)
 • งานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารและโรงงาน
 • 1)โครงการก่อสร้างปรับปรุงโรงงานยา บริษัท อาร์ พี ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2552)
 • 2)รับจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    วิทยาเขตศรีราชา ( พ.ศ.2549)
 • 3)ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร วัดกู้ 3 (พ.ศ. 2549)
 • 4)ควบคุมงานก่อสร้างโครงการบ้านเอื้ออาทร รังสิตคลอง 10/2 (พ.ศ. 2549)
 • 5)ควบคุมงานก่อสร้างอาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (พ.ศ. 2549)
 • 6)ออกแบบอาคารหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตศรีราชา    โดยเป็นอาคาร 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มูลค่าโครงการประมาณ 150 ล้านบาท (พ.ศ. 2549 - ปัจจุบัน)
 • 7)ออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างอาคารห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตศรีราชา โดยเป็นอาคาร 4 ชั้น เนื้อที่ใช้สอยประมาณ 2,000 ตร.ม.  มูลค่าโครงการประมาณ 60 ล้านบาท (พ.ศ. 2548)
 • 8)ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน บริษัท แคนเดิล เอ็มไพร์ จำกัด ที่ถนนเสรีไทย
 • เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  โดยเป็นอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ประมาณ  1,600 ตร.ม. งบประมาณการก่อสร้างประมาณ 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2547 – 2548)
 • 9)ควบคุมงานก่อสร้างโรงงาน บริษัท Intercontinental Jewellery Manufacturing Co.,LTD โดยโรงงานประกอบกิจการประดิษฐ์เครื่องประดับอัญมณีเพื่อการส่งออก โรงงานตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี มูลค่าโครงการประมาณ 70  ล้านบาท (พ.ศ. 2547–2548)
 • 10)ควอลิเมอร์ จำกัด โดยเป็นโรงงงานผลิตสารสังเคราะห์จำพวกโพลีเมอร์ โรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี มูลค่างานประมาณ 40 ล้านบาท (พ.ศ. 2545 – 2546)
 • 11)ออกแบบปรับปรุงโรงงานและควบคุมงานก่อสร้าง บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงานผลิต ขนมคุกกี้ – ขนมเค้ก  และผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ ตั้งอยู่ที่ถนนบางนา – ตราด  กม. 23  มูลค่าโครงการประมาณ 120 ล้านบาท      (พ.ศ. 2544 – 2545)
 • 12)ออกแบบโรงงาน และควบคุมงานก่อสร้าง แคนเดิล  เอ็มไพร์ จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเทียนหอมเพื่อการส่งออกในเนื้อที่101  ไร่  ตำบลน้ำเป็น กิ่งอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มูลค่าโครงการ 140 ล้านบาท  (พ.ศ. 2543 – 2544)
 • 13)ออกแบบปรับปรุงโรงงานซูติค อินเตอร์-คอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอางตั้งอยู่ที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มูลค่างานประมาณ 20 ล้านบาท  (พ.ศ. 2543 – 2544) 
Share on Facebook Share on Twitter
Share on Messenger Share on LinkedIn Share on Google Buzz Share on Delicious
ไปที่อัลบัมภาพ


Copyright © 2012. All rights reserved.VNP CONSULTANT CO:,LTDContact the author at bozaa96@gmail.com