[English] [Thai] 

ภาพตัวอย่างผลงานของบริษัท

1...34567...15

ควบคุมงานดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องจักรและวิเคราะห์นำ้เสียระบบบำบัดนำ้เสียอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุง, Start up , ทดสอบประสิทธิภาพระบบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตึกอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรับน้ำเสียจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะทันตแพทย์ และคณะสาธารณะสุขศาสตร์ระบบบำบัดน้ำเสียมีขนาดสามารถรับน้ำเสียได้ในอัตรา 700 ม.3/วัน
(2545 – จนกระทั้งปัจจุบัน)


1...34567...15